จัดระบบเวลาชีวิต พิชิตเป้าหมาย: ตอน 1 แผนดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

การวางแผนถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ   และเป็นหนทางที่นำไปสู่การดำเนินชีวิตอย่างมีวินัย   การลงทุนวางแผนเวลาเพียงไม่กี่นาที   อาจทำให้ลดเวลาในการทำงานลงได้อีกหลายชั่วโมง  และยังทำให้คุณสามารถเลือกช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับทำสิ่งที่สำคัญที่สุดในแต่ละช่วงจังหวะเวลาชีวิตได้   ดังที่ผู้เขียนพระธรรมปัญญาจารย์ กล่าวว่า “มีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่ง  และมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์” (ปญจ.3:1-8)   หากไม่วางแผนคุณจะรู้ว่าคุณควรทำ “สิ่งสำคัญที่สุด”  ใน “วาระที่ดีที่สุด”   ซึ่งเป็นวาระที่เหมาะสมที่สุดที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้สำหรับสิ่งนั้นๆ ได้อย่างไร !

ควรวางแผนเวลาอย่างไรดี…

การวางแผนควรเริ่มต้นด้วยการมีชีวิตที่แสวงหาพระเจ้าอยู่เสมอ   การอธิษฐานเจาะจงเพื่อขอทรงนำจากพระเจ้า  การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและครอบคลุม รวมทั้งการขอคำแนะนำจากโค้ชผู้มีประสบการณ์เพื่อเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จและลดโอกาสผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน ได้แก่

การตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน  การตั้งเป้าหมายที่ดีนั้นต้องสอดคล้องกับแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้า    ความสำคัญของเป้าหมายนั้นไม่อยู่ที่ว่าเป็นเป้าหมายเล็กหรือใหญ่   แต่หากเป็นเป้าหมายที่สอดคล้องกับหลักการพระวจนะและน้ำพระทัยของพระเจ้าก็นับว่าเป็นเป้าหมายที่มีคุณค่าทั้งสิ้น   และเราควรมุ่งมั่นที่จะทำให้เป้าหมายนั้นสำเร็จ   การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนควรคำนึงถึงมิติของเวลา และครอบคลุมชีวิตในทุกด้าน

 ตั้งเป้าหมายตามมิติด้านเวลา

ก. การตั้งเป้าหมายระยะยาว  การตั้งเป้าหมายระยะยาวมักนิยมระบุอย่างชัดเจนว่าต้องการให้สิ่งใดเกิดขึ้นในช่วงเวลา 10 ปีข้างหน้า    เป้าหมายนี้จึงเปรียบดัง“เส้นชัย” ที่คุณมุ่งจะไปให้ถึงเมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาดังกล่าว   และยังเปรียบเหมือน “การวางผังเมือง” เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่จะตามมา   การมีเป้าหมายระยะยาวจะทำให้คุณสามารถมุ่งไปข้างหน้าโดยไม่หลงทิศ   ช่วยไม่ให้มัวเสียเวลาทำสิ่งที่คุณไม่ได้มุ่งหวังไว้   และช่วยให้จดจ่ออยู่ที่เป้าหมายหลัก

ข. การตั้งเป้าหมายระยะกลาง เป้าหมายระยะกลาง เป็นเป้าหมายที่ตั้งขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจที่จะทำให้เป้าหมายระยะยาวสำเร็จ   โดยทั่วไป  เป้าหมายระยะกลางมักกำหนดให้อยู่ในช่วงเวลาไม่เกิน  5 ปี โปรดสังเกตว่าองค์กรขนาดใหญ่และหน่วยงานระดับประเทศเห็นความสำคัญของการตั้งเป้าหมายและการวางแผนระยะกลางอย่างมาก   ตัวอย่างเช่น การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนดช่วงเวลาระยะ 5 ปี   เพราะการดำเนินนโยบายที่สำคัญจำต้องอาศัยความต่อเนื่องและระยะเวลาที่ยาวเพียงพอ

ดังนั้น  การมีช่วงระยะเวลาที่ต่อเนื่องยาวนานพอควรทำให้คุณสามารถทำบางสิ่งสำเร็จได้เป็นชิ้นเป็นอัน   หรือหากคุณกระทำบางสิ่งผิดพลาดไป  ก็ยังพอมีเวลาให้แก้ไขและพัฒนาหรือทบทวนปรับปรุงแผนงานในช่วงเวลาระหว่างนั้น    ซึ่งต่างจากแผนงานระยะสั้นที่มีช่วงเวลาจำกัดจึงอาจไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ทันในเวลาที่มีอยู่

ค.  การตั้งเป้าหมายระยะสั้น การตั้งเป้าหมายระยะสั้นมีช่วงเวลาจำกัดมาก เช่น การวางแผนประจำวัน  ประจำเดือน ประจำไตรมาส หรือไม่เกินระยะเวลา 1 ปี จึงต้องลงรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อจะมีความชัดเจนและง่ายต่อการควบคุมให้สำเร็จ   และที่สำคัญคือควรสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวและระยะกลาง

หากคุณอยู่ในองค์กรที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการควบคุมวินัยชีวิต  มีเป้าหมายขององค์กรที่ชัดเจน  มีการควบคุมวินัยบุคลากรในองค์กรอย่างเคร่งครัด   คุณย่อมมีแนวโน้มที่จะสามารถทำเป้าหมายระยะสั้นให้สำเร็จได้มากกว่าคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ขาดการควบคุมวินัย   เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรม  คนงานแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเจาะจง  มีระบบการทำงานแบบสายพาน    จึงช่วยควบคุมให้คนงานทำงานให้ได้ผลผลิตตามเวลาที่กำหนดไว้   อย่างไรก็ตาม  ในชีวิตจริง คุณไม่ได้อยู่ในบริบทที่มีระบบคอยควบคุมชีวิตตลอดเวลา  จึงต้องฝึกที่จะควบคุมตนเองในแต่ละวันให้ได้

 ตั้งเป้าหมายให้ครบทุกด้านของชีวิต

การตั้งเป้าหมายที่ดีควรครอบคลุมทุกด้านที่เกี่ยวข้อง  เช่น ด้านการงานอาชีพ  ด้านครอบครัว  ด้านการศึกษาและพัฒนาทักษะความรู้  ด้านการเงิน  ด้านสุขภาพและบุคลิกภาพ  ด้านการพัฒนาชีวิตฝ่ายวิญญาณ  ด้านการรับใช้พระเจ้า เป็นต้น   เพราะการตั้งเป้าหมายที่ครอบคลุมทุกด้านจะเป็นเหตุที่ทำให้เป้าหมายระยะยาวของคุณและขององค์กรสำเร็จได้

จะเริ่มตั้งเป้าหมายชีวิตส่วนตัวอย่างไรดี…

การตั้งเป้าหมายชีวิตส่วนตัวควรเริ่มต้นจากใจที่แสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณ    แล้วพระเจ้าจะเปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์ให้รู้หากคุณค้นหาผ่านวิธีการต่างๆ  ได้แก่ การศึกษาพระวจนะ   การขอคำแนะนำจากผู้นำในคริสตจักร  การพิจารณาของประทาน ความสามารถหรือความถนัด  ภาระใจของคุณ  ตลอดจนการตระหนักถึงความจำเป็นของคริสตจักรท้องถิ่น

คุณจึงควรอธิษฐานทูลถามพระเจ้าว่า  พระเจ้าทรงเรียกให้คุณรับใช้พระองค์อย่างเจาะจงในเรื่องใด  การตั้งเป้าหมายจึงเป็นการการคิดวางแผนโดยใช้ความสามารถ ศักยภาพ และความคิดที่พระเจ้าให้กับคุณอย่างเต็มที่   บวกกับความเชื่อและความเติบโตในพระเจ้า ณ จุดนั้นของชีวิต  เพื่อจะสามารถทำทุกสิ่งอย่างถวายเกียรติแด่พระเจ้า   โดยในระหว่างทางนั้นคุณก็ยังสามารถปรับแผนในด้านต่างๆ ตามที่พระวิญญาณทรงนำ   นอกจากนี้ การวางแผนควรเกี่ยวข้องกับการกระทำให้พระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์สำเร็จ คือ  การทำให้มนุษยชาติมากที่สุดได้รับความรอดและชีวิต  นิรันดร์   ซึ่งนับว่าเป็นเป้าหมายใหญ่ที่สุด (ยน.6:40)

แหล่งที่มา: รังสรรค์ สุกันทา. (2010)  ใช้เวลาอย่างไรให้ถูกใจพระเจ้า.  กรุงเทพฯ: ครีเอชั่นบุ๊คแอนด์มีเดียพับลิชชิ่ง

Advertisements

เกี่ยวกับ creationpublishing

ครีเอชั่นบุ๊คแอนด์มีเดียพับลิชชิ่ง (Creation Book and Media Publishing)
เรื่องนี้ถูกเขียนใน การดำเนินชีวิต และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s