ใกล้ชิดพระเจ้า..ในชีวิตประจำวัน: ตอน 2 แนวทางภาคปฏิบัติ 4 ประการ

แนวทางภาคปฏิบัติที่ช่วยส่งเสริมให้ใกล้ชิดสนิทพระเจ้า 4 ประการ : 
มุ่งมั่นใกล้ชิด พากเพียรอธิษฐาน นมัสการจากใจ รับใช้ทุกวัน

1. มุ่งมั่นใกล้ชิด

แนวทางภาคปฏิบัติของการมุ่งมั่นใกล้ชิดพระเจ้า  ได้แก่

 • ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในแต่ละวันว่า จะใช้เวลาในการเฝ้าเดี่ยว  อธิษฐาน  อ่านพระคัมภีร์ ในช่วงไหน และใช้เวลานานเท่าไร
 • กำหนดวิธีการภาคปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนและทำได้จริง
 • ลงมือกระทำตามแผนที่กำหนดอย่างจริงจัง  ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง
 • หาตัวช่วย เช่น ชวนเพื่อนทำด้วยกันเป็นกลุ่ม  นัดกันเป็นกลุ่ม หรือขอบางคนช่วยเตือนคุณ
 • สมัครเรียนพระคัมภีร์ โดยอาจจะเลือกแบบเข้าไปเรียนในระบบ  หรือเรียนด้วยตนเองในรูปแบบการศึกษาทางไกล  เพื่อให้คุณอยู่ในบรรยากาศที่กระตุ้นหรือส่งเสริมให้คุณแสวงหาพระเจ้าอยู่เสมอ
 • ตั้งเวลาสำหรับศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัว (self-study) ทุกวัน
 • ใช้สื่อช่วยส่งเสริมให้คุณใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้น  เช่น  ฟังเพลงนมัสการพระเจ้า  ฟังคำสอน  คำบรรยาย  คำพยาน  ซีดีอ่านพระคัมภีร์  หรือคำเทศนา  คุณสามารถให้ทำสิ่งเหล่านี้ได้ขณะอยู่บนรถ  ระหว่างทำอาหาร  ทำงานบ้าน หรือก่อนนอน เป็นต้น
 • ฟังคำเทศนาผ่านเว็บไซต์ (Website) ที่คัดกรองแล้วว่าจะช่วยให้คุณได้ใกล้ชิดพระเจ้า และมีเนื้อหาสาระถูกต้องตามหลักการพระคัมภีร์
 • ฟังรายการวิทยุของคริสเตียนที่มีคำพยานชีวิตที่ท้าทาย หรือมีรายการที่ส่งเสริมให้แสวงหาพระเจ้า
 • หาเพื่อนฝ่ายวิญญาณที่มีความมุ่งมั่นใกล้ชิดพระเจ้าเหมือนกัน  เพื่อท้าทายและช่วยหนุนใจกันและกัน
 • เข้าร่วมสามัคคีธรรมในกลุ่มเซลล์ เหมือนคริสเตียนในคริสตจักรสมัยแรก  บรรยากาศในกลุ่มเซลล์จะช่วยให้รักษาไฟแห่งความร้อนรน
 • อยู่ในคริสตจักรหรืออยู่ภายใต้ผู้นำหรือผู้สร้างสาวกที่คอยให้คำแนะนำและส่งเสริมให้คุณใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้น
 • จัดเวลาไปรีทรีตส่วนตัว เพื่อทบทวนความตั้งใจของคุณกับพระเจ้าในแต่ละปี  เพื่อการรื้อฟื้นและพัฒนาชีวิตฝ่ายวิญญาณของคุณ
 • เข้าร่วมสัมมนาที่คัดกรองแล้วว่าเป็นประโยชน์ในการช่วยส่งเสริมให้มุ่งมั่นรักษาชีวิตใกล้ชิดพระเจ้า
 • เลือกอ่านหนังสือที่มีแบบอย่างชีวิตของผู้ที่ใกล้ชิดสนิทพระเจ้า  จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้อยากใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้น
 • เขียนความตั้งใจของคุณไว้เป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะทำอะไรบ้าง  เป็นเหมือนคำสัญญาของคุณกับพระเจ้า และประเมินผลเป็นระยะๆ ว่าทำได้หรือไม่  แม้ทำไม่ได้ทั้งหมดก็อย่าท้อถอย  ให้คุณพัฒนาตนเองมากขึ้น

2. พากเพียรอธิษฐาน

 แนวทางภาคปฏิบัติของการพากเพียรอธิษฐาน  ได้แก่

 • จัดเวลาส่วนตัวอธิษฐานตั้งแต่เช้าตรู่
 • ตั้งเป้าหมายอดอาหารอธิษฐานสัปดาห์ละ 1 วัน หรือ อดอาหารบางมื้อเพื่อใช้เวลาอธิษฐานแสวงหาพระเจ้า
 • เข้าร่วมอธิษฐานกลุ่มย่อย
 • เข้าร่วมการอธิษฐานที่คริสตจักรจัดขึ้นในโอกาสต่างๆ
 • อธิษฐานเผื่อผู้อื่นทุกวัน โดยมีรายชื่อและหัวข้ออธิษฐานเผื่ออย่างเจาะจง
 • อธิษฐานเมื่อเผชิญสถานการณ์วิกฤติต่างๆ
 • อธิษฐานแสวงหาพระเจ้าในเทศกาลต่างๆ เช่น  อธิษฐานเตรียมชีวิตสำหรับการไปร่วมค่ายประจำปีของคริสตจักร  การอธิษฐานสำรวจตนเองก่อนเข้าสู่เทศกาลอีสเตอร์  เป็นต้น
 • อธิษฐานในพระวิญญาณฯ ทุกวัน อย่างน้อยวันละ 15 นาที
 • อธิษฐานเผื่อญาติมิตรและผู้ที่คุณรักห่วงใย ให้เปิดใจต่อข่าวประเสริฐทุกวัน โดยเขียนรายชื่อและหัวข้ออธิษฐานเผื่อแต่ละคนอย่างเจาะจง
 • อธิษฐานทำสงครามฝ่ายวิญญาณ โดยเฝ้าระวังอธิษฐานอยู่เสมอ
 • อธิษฐานตามอย่างที่พระเยซูสอน (มธ.6) หรือตามที่ผู้รับใช้พระเจ้าที่มีความเข้าใจแนะนำ
 • บันทึกหัวข้อที่คุณอธิษฐานและสิ่งที่ได้รับการตอบคำอธิษฐาน เพื่อจะหนุนใจตนเองและผู้อื่น
 • หาเพื่อนอธิษฐาน(Buddy) เพื่อกระตุ้นกันในการอธิษฐานอย่างต่อเนื่อง

 3. นมัสการจากใจ

 แนวทางภาคปฏิบัติของการนมัสการจากใจ  ได้แก่

 • เรียนรู้การนมัสการจากใจภาคปฏิบัติ
 • ฝึกการร้องเพลงนมัสการ  จดจำเนื้อเพลง  และฝึกร้องเพลงให้ได้
 • เรียนรู้จากผู้รู้  แม้การนมัสการมีหลายรูปแบบ  แต่หัวใจหลักคือนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง
 • ตั้งเวลาในการนมัสการส่วนตัวอย่างเจาะจงทุกวัน
 • ตั้งเวลาในการนมัสการในครอบครัว อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
 • นมัสการในกลุ่มย่อยหรือกลุ่มเซลล์ทุกสัปดาห์
 • นมัสการในคริสตจักรทุกสัปดาห์
 • เข้าร่วมสัมมนานมัสการ  หรือคอนเสิร์ตนมัสการบางโอกาส
 • สนับสนุนผลงานเพลงของคริสเตียนที่ชื่นชมในการนมัสการพระเจ้า
 • ฝึกร้องเพลงใหม่ๆ เพื่อใช้นมัสการพระเจ้า
 • ฝึกเล่นดนตรีสักหนึ่งชิ้น เพื่อจะนมัสการพระเจ้าส่วนตัว
 • เปิดเพลงนมัสการฟังอยู่เรื่อยๆ
 • เข้าไปในดูในเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเพลงหรือดนตรีนมัสการดีๆ เพื่อจะเรียนรู้การนมัสการ
 • ใช้การนมัสการในการรับใช้  เช่น ร้องเพลงนมัสการให้ผู้ป่วยฟัง  ร้องเพลงนมัสการเมื่อไปเยี่ยมเยียนพี่น้องตามบ้าน
 • นมัสการด้วยวิถีชีวิต โดยตระหนักว่าทุกอิริยาบถของคุณ คือการนมัสการพระเจ้าทั้งสิ้น  ดังนั้น การที่คุณทำบทบาทอย่างดีเลิศในทุกๆ ด้าน  ดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ช่วยเหลือคนที่อ่อนแอหรือด้อยโอกาสกว่าคุณ ฯลฯ  สิ่งเหล่านี้ก็คือการนมัสการพระเจ้าอีกรูปแบบหนึ่งด้วย

4. รับใช้ทุกวัน

 แนวทางภาคปฏิบัติของการรับใช้ทุกวัน  ได้แก่

 • เล่าคำพยานประสบการณ์ชีวิตของตนเองกับพระเจ้าและเป็นพยานพระกิตติคุณหรือข่าวประเสริฐทุกที่ ทุกเวลา  เช่น ที่ป้ายรถประจำทาง   บนรถประจำทาง  หรือระหว่างรอคิวทำสิ่งต่างๆ เป็นพยานกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดที่คุณซื้อของเป็นประจำ  เป็นต้น
 • แจกใบปลิวคำพยานชีวิตของคนที่มีประสบการณ์กับพระเจ้าในเรื่องต่างๆ  โดยเลือกใช้ใบปลิวที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มคน
 • ช่วยเหลือ หรือให้คำแนะนำ หรืออธิษฐานเผื่อคนที่กำลังเจ็บป่วยหรือมีความทุกข์
 • เยี่ยมเยียนผู้ป่วยเพื่อให้กำลังใจและอธิษฐานเผื่อ
 • เตรียมอาหารรับรองพี่น้องในกลุ่มเซลล์หรือมื้อเที่ยงวันอาทิตย์
 • ต้อนรับดูแลผู้ที่มาเยี่ยมกลุ่มเซลล์หรือคริสตจักรครั้งแรก
 • เปิดบ้านต้อนรับดูแลผู้รับใช้ที่มาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ
 • เตรียมสถานที่หรือห้องประชุมคริสตจักรให้พร้อมสำหรับวันอาทิตย์
 • ดูแลความสะอาดห้องน้ำและบริเวณคริสตจักรในวันอาทิตย์
 • เชิญชวนญาติมิตรมาร่วมนมัสการที่คริสตจักรกลุ่มเซลล์ หรือในวันอาทิตย์ หรือในเทศกาลต่างๆ ที่คริสตจักรจัดงานประกาศ
 • อาสาตัวตกแต่งสถานที่หรือจัดเตรียมอาหารในงานสำคัญต่างๆ ที่คริสตจักรจัดขึ้น
 • เล่นดนตรีนมัสการในกลุ่มเซลล์หรือในคริสตจักร
 • จัดเตรียมพิธีมหาสนิท
 • นำนมัสการในกลุ่มเซลล์ การประชุมกลุ่มย่อยต่างๆ และในคริสตจักร
 • จัดเตรียมสูจิบัตรที่จะใช้ในวันอาทิตย์
 • จัดกิจกรรมและสอนรวีวารศึกษาแก่เด็กๆ ในวันอาทิตย์
 • สอนในชั้นเรียนพระคัมภีร์วันอาทิตย์ หรือในระหว่างสัปดาห์
 • จัดชมรมสอนภาษาอังกฤษ  ชมรมติว  หรือชมรมอื่นๆเพื่อการประกาศ
 • ร่วมในทีมพันธกิจเพื่อการบุกเบิกก่อตั้งคริสตจักรแห่งใหม่
 • อาสาตัวรับใช้ในองค์กรคริสเตียน และหน่วยงานคริสเตียนในด้านต่างๆ

ยิ่งคุณเข้าใกล้ชิดสนิทพระเจ้าจึงยิ่งดี เพราะทำให้รู้จักพระองค์ รู้จักน้ำพระทัยของพระองค์   ทำให้ชีวิตของคุณยิ่งได้รับการเปลี่ยนแปลง และจะได้รับพระพรนานัปการจากพระเจ้า ชีวิตที่ใกล้ชิดสนิทพระเจ้าจึงต้องมีการกระทำภาคปฏิบัติดังที่ได้เสนอแนะแนวทางบางประการไว้เป็นเบื้องต้นแล้ว

แหล่งที่มา:   รังสรรค์ สุกันทา (2011)   ใกล้ชิดสนิทพระเจ้า กรุงเทพฯ : ครีเอชั่นบุ๊คแอนด์มีเดียพับลิชชิ่ง

Advertisements

เกี่ยวกับ creationpublishing

ครีเอชั่นบุ๊คแอนด์มีเดียพับลิชชิ่ง (Creation Book and Media Publishing)
เรื่องนี้ถูกเขียนใน การดำเนินชีวิต และติดป้ายกำกับ , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s