คลังเก็บป้ายกำกับ: ชีวิตคริสเตียน

ใกล้ชิดพระเจ้า..ในชีวิตประจำวัน: ตอน 2 แนวทางภาคปฏิบัติ 4 ประการ

แนวทางภาคปฏิบัติที่ช่วยส่งเสริมให้ใกล้ชิดสนิทพระเจ้า 4 ประการ :  มุ่งมั่นใกล้ชิด พากเพียรอธิษฐาน นมัสการจากใจ รับใช้ทุกวัน 1. มุ่งมั่นใกล้ชิด แนวทางภาคปฏิบัติของการมุ่งมั่นใกล้ชิดพระเจ้า  ได้แก่ ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในแต่ละวันว่า จะใช้เวลาในการเฝ้าเดี่ยว  อธิษฐาน  อ่านพระคัมภีร์ ในช่วงไหน และใช้เวลานานเท่าไร กำหนดวิธีการภาคปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนและทำได้จริง ลงมือกระทำตามแผนที่กำหนดอย่างจริงจัง  ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง หาตัวช่วย เช่น ชวนเพื่อนทำด้วยกันเป็นกลุ่ม  นัดกันเป็นกลุ่ม หรือขอบางคนช่วยเตือนคุณ สมัครเรียนพระคัมภีร์ โดยอาจจะเลือกแบบเข้าไปเรียนในระบบ  หรือเรียนด้วยตนเองในรูปแบบการศึกษาทางไกล  เพื่อให้คุณอยู่ในบรรยากาศที่กระตุ้นหรือส่งเสริมให้คุณแสวงหาพระเจ้าอยู่เสมอ ตั้งเวลาสำหรับศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัว (self-study) ทุกวัน ใช้สื่อช่วยส่งเสริมให้คุณใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้น  เช่น  ฟังเพลงนมัสการพระเจ้า  ฟังคำสอน  คำบรรยาย  คำพยาน  ซีดีอ่านพระคัมภีร์  … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การดำเนินชีวิต | ติดป้ายกำกับ , , , , | ใส่ความเห็น

เริ่มต้น..ใกล้ชิดสนิทพระเจ้า

คำว่า “เชื่อมต่อ” หรือ “Connect” ถูกนำมาใช้เพื่อสื่อความหมายในหลายแง่มุม เช่น เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน    เชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างกัน  เป็นเหตุให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างกัน  เชื่อมต่อกันทางความคิดหรือความรู้สึก เชื่อมต่อกับระบบการสื่อสารโทรคมนาคม หรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น    แต่ไม่ว่านำมาใช้ในความหมายลักษณะใดก็ตามต้องมีการเชื่อมโยงกันระหว่างองค์ประกอบอย่างน้อยสองสิ่งขึ้นไป    ดังนั้น เมื่อใช้คำว่า “เชื่อมต่อ” เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ย่อมต้องมีบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยสองฝ่ายขึ้นไป ความนิยมในการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารเป็นสิ่งบ่งชี้ว่า เราต่างต้องการเชื่อมต่อกับบางคน     จากสถิติของสหพันธ์โทรคมนาคมนานาชาติ (International Telecommunication Union)      พบว่า ในปี 2010  มีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 5,282 ล้านคน คิดเป็น 76.2% ของประชากรโลก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การดำเนินชีวิต | ติดป้ายกำกับ , , | ใส่ความเห็น

จัดระบบเวลาชีวิต พิชิตเป้าหมาย : ตอน 3 บริหารตารางเวลา

ศัพท์ภาษาอังกฤษของคำว่า “การวางแผน” คือ “planning” (แพลน-นิ่ง)  บรรดาคนที่เขียนแผนได้ดีแต่ไม่สามารถทำตามแผนได้จึงมักถูกล้อเลียนว่าทำ “แผนนิ่ง”    หากคุณเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ถูกล้อว่า “แผนนิ่ง” แสดงว่า คุณยังไม่สามารถใช้เวลามีอยู่ได้อย่างดี   เพราะถ้าคุณมีการวางแผนอย่างเป็นระบบและปฏิบัติงานตามแผนที่ได้วางไว้ ผลงานที่ออกมาก็จะมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล   แผนนั้นจะไม่นิ่ง   แต่จะมีความคืบหน้าและมุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย มีสองสิ่งที่คุณควรเรียนรู้เพื่อให้บริหารเวลาอย่างดี นั่นคือ  การควบคุมตารางเวลา และ การประเมินผลเพื่อปรับปรุงการใช้เวลาอยู่เสมอ 1. ควบคุมตารางเวลาได้มากเท่าไร ยิ่งใกล้ความสำเร็จ หากคุณมีแผนหรือตารางเวลา  แต่ไม่สามารถควบคุมเวลาให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งใจไว้   นั่นแสดงว่าคุณยังไม่ได้บริหารเวลา   คนที่ไม่เรียนรู้ในการควบคุมตารางเวลาจะเผชิญกับความตึงเครียดบ่อยครั้ง   แตกต่างจากคนที่สามารถควบคุมตารางเวลาของตนได้ดีจะอยู่เหนือแรงกดดันหรือความตึงเครียดได้ บางคนมีแผนเวลาแต่ควบคุมไม่ได้โดยอ้างว่าเป็นเพราะสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวย เช่น ไม่มีสมาธิในการทำงานเพราะที่ทำงานเสียงดัง   ฝนตกรถติดทำให้เสียเวลาเดินทางหลายชั่วโมง   เหตุการณ์นอกเหนือการควบคุมของคุณนั้นอาจเกิดขึ้นได้บ้าง   แต่คงไม่บ่อยครั้งนัก   และคุณสามารถหาทางแก้ไขเพื่อจะปรับเปลี่ยนตารางเวลาให้ดียิ่งขึ้นได้ ประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่  คุณต้องควบคุมตนเอง  คุณต้องสร้างวินัยจนกลายเป็นลักษณะชีวิตของคุณ    ยิ่งคุณอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของเวลามากเท่าใด   คุณยิ่งต้องบริหารเวลาของคุณเองให้ดีมากขึ้นเท่านั้น  … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การดำเนินชีวิต | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

จัดระบบเวลาชีวิต พิชิตเป้าหมาย: ตอน 2 บริหารเวลาเพื่อพิชิตเป้าหมาย

1. เขียนสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดและจัดเป็นหมวดหมู่ คุณต้องนำเป้าหมายที่ตั้งใจทำให้สำเร็จนั้นมากำหนดเป็นแผนงานว่าคุณต้องการเห็นสิ่งใดเกิดขึ้น   โดยเริ่มจากการเขียนสิ่งที่ต้องทำทั้งหมด  แยกเป็นหมวดหมู่   และแบ่งประเภทกิจกรรมของงานทั้งหมดที่ต้องทำในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์  เพื่อจะนำมาสร้างเป็นตารางเวลาประจำสัปดาห์หรือประจำเดือน   โดยทั่วไปสิ่งที่ต้องทำมักเกี่ยวข้องกับงาน 3 หมวดใหญ่ คือ ก.   งานที่เป็นบทบาทพื้นฐานในชีวิตประจำวัน เป็นงานที่คุณทำเป็นประจำ เช่น กิจวัตรส่วนตัว  งานบ้าน  การเรียน  การทำงาน  การประกาศพระกิตติคุณ  การเยี่ยมเยียน  การอธิษฐาน  การใช้เวลากับครอบครัว หรืองานอื่นๆ ตามบทบาทของคุณ ข.   งานโครงการ เป็นงานที่ทำในช่วงระยะเวลาหนึ่ง มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่ชัดเจน เช่น โครงการประกาศตามเทศกาลสำคัญ  โครงการฝึกอบรม   โครงการเขียนหนังสือ  หรือโครงการที่คุณต้องเกี่ยวข้องในองค์กร ค.   งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ เป็นงานที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของคุณโดยตรง  แต่คุณถูกมอบหมายเป็นพิเศษ เช่น งานที่ต้องทำแทนบางคน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การดำเนินชีวิต | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

จัดระบบเวลาชีวิต พิชิตเป้าหมาย: ตอน 1 แผนดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

การวางแผนถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ   และเป็นหนทางที่นำไปสู่การดำเนินชีวิตอย่างมีวินัย   การลงทุนวางแผนเวลาเพียงไม่กี่นาที   อาจทำให้ลดเวลาในการทำงานลงได้อีกหลายชั่วโมง  และยังทำให้คุณสามารถเลือกช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับทำสิ่งที่สำคัญที่สุดในแต่ละช่วงจังหวะเวลาชีวิตได้   ดังที่ผู้เขียนพระธรรมปัญญาจารย์ กล่าวว่า “มีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่ง  และมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์” (ปญจ.3:1-8)   หากไม่วางแผนคุณจะรู้ว่าคุณควรทำ “สิ่งสำคัญที่สุด”  ใน “วาระที่ดีที่สุด”   ซึ่งเป็นวาระที่เหมาะสมที่สุดที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้สำหรับสิ่งนั้นๆ ได้อย่างไร ! ควรวางแผนเวลาอย่างไรดี… การวางแผนควรเริ่มต้นด้วยการมีชีวิตที่แสวงหาพระเจ้าอยู่เสมอ   การอธิษฐานเจาะจงเพื่อขอทรงนำจากพระเจ้า  การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและครอบคลุม รวมทั้งการขอคำแนะนำจากโค้ชผู้มีประสบการณ์เพื่อเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จและลดโอกาสผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน ได้แก่ การตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน  การตั้งเป้าหมายที่ดีนั้นต้องสอดคล้องกับแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้า    ความสำคัญของเป้าหมายนั้นไม่อยู่ที่ว่าเป็นเป้าหมายเล็กหรือใหญ่   แต่หากเป็นเป้าหมายที่สอดคล้องกับหลักการพระวจนะและน้ำพระทัยของพระเจ้าก็นับว่าเป็นเป้าหมายที่มีคุณค่าทั้งสิ้น   และเราควรมุ่งมั่นที่จะทำให้เป้าหมายนั้นสำเร็จ   การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนควรคำนึงถึงมิติของเวลา และครอบคลุมชีวิตในทุกด้าน  ตั้งเป้าหมายตามมิติด้านเวลา ก. การตั้งเป้าหมายระยะยาว  การตั้งเป้าหมายระยะยาวมักนิยมระบุอย่างชัดเจนว่าต้องการให้สิ่งใดเกิดขึ้นในช่วงเวลา 10 ปีข้างหน้า    เป้าหมายนี้จึงเปรียบดัง“เส้นชัย” ที่คุณมุ่งจะไปให้ถึงเมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาดังกล่าว   และยังเปรียบเหมือน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การดำเนินชีวิต | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

เพลิดเพลิน…ในเวลาของพระเจ้า

พระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างสรรพสิ่งในโลกนี้     และเป็นผู้กำหนดให้มีวัน เวลา ฤดูกาลและวาระต่างๆ ซึ่งมีพระคัมภีร์บันทึกว่า  พระเจ้าทรงประทานปีเดือนเหล่านั้นให้แก่มนุษย์เพื่อจะได้รับความเพลิดเพลินใจ เหมือนดังที่พระธรรมปัญญาจารย์ บทที่ 3 ข้อ 11-13  บันทึกไว้ว่า 11พระองค์ทรงกระทำให้สรรพสิ่งงดงามตามฤดูกาลของมัน พระองค์ทรงบรรจุนิรันดรกาลไว้ในจิตใจของมนุษย์ แต่มนุษย์ยังมองไม่เห็นว่า  พระเจ้าทรงกระทำอะไรไว้ ตั้งแต่ปฐมกาลจนกาลสุดปลาย 12ข้าพเจ้าทราบแล้วว่า  สำหรับเขาไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าเปรมปรีดิ์และร่าเริงตลอดชีวิต 13และว่าเป็นของประทานจากพระเจ้าแก่มนุษย์ ที่จะให้มนุษย์ได้กินดื่มและเพลิดเพลินในบรรดาการงานของเขา พระเจ้าทรงประทาน “เวลา” ให้เป็นดั่งของขวัญสำหรับมนุษย์   เวลาที่อยู่ในแผนการของพระเจ้านั้นก็งดงาม และเต็มไปด้วยความสุขใจ   แต่ครั้งใดที่มนุษย์ออกนอกแผนการพระเจ้า เขาก็จะเผชิญความทุกข์ยาก    เหมือนดังอาดัมและเอวามนุษย์คู่แรกที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าและกระทำบาป  พวกเขาจึงต้องรับผิดชอบผลของความบาปนั้นด้วยการดำเนินชีวิตบนโลกด้วยความลำบากเหน็ดเหนื่อย   และสุดท้ายต้องพบกับความตาย (ปฐก.3:17-19) พระคัมภีร์บันทึกว่า มนุษย์จะตายฝ่ายร่างกายเพียงครั้งเดียวเท่านั้น (ฮบ.9:27)   ส่วนจิตวิญญาณของมนุษย์ยังดำรงอยู่ และจะต้องเผชิญกับการพิพากษาตัดสินดีชั่วตามการกระทำของตน   หากมนุษย์ไม่ได้รับการยกโทษบาปจากพระเจ้า    ก็ต้อง  “ตายฝ่ายวิญญาณ” … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การดำเนินชีวิต | ติดป้ายกำกับ , | ใส่ความเห็น